Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Sunday, 20 November 2016, 2:19 PM
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ขณะนี้ระบบกำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ถ้าท่านพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ it@ms.src.ku.ac.th

 

Skip course categories