Welcome to Learning Management System

         Learning Management System is a learning platform designed to provide educators, administrators and learners with a single robust, secure and integrated system to create personalised learning environments.

  Site announcements
  Available courses

  ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสูงผู้บริโภคคนกลางและพนักงานขาย การติดต่อสื่อสารกับการส่งเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการส่งเสริมการขาย บทบาทของผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสารและข่าวสาร การส่งเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ

  Definition, importance and objectives of sales promotion. Consumer promotion, trade promotion, sales force promotion, communication and selling promotion. Decision to select sakes promotion tools. Roles of sender, receiver and message of sales promotion. Marketing communication process and the effectiveness of sales promotion.

  ความหมายของระบบการเงิน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย์ในตลาด บทบาทความสำคัญของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศและระหว่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินในตลาดการเงิน การดำเนินงานของสถาบันการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

  Meanings of financial system. Determining the interest rates and securities pricing. Roles and importance of local and international financial markets and institutions. Financial instruments in financial markets. Operations of financial institutions. Local and international linkage between financial markets and institutions.

  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและการลงทุน การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย

  Principles and methods in financial and investment research, identification of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation.

  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสำคัญ หน้าที่และปัจจยัทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องต้น

  Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer behaviour. Marketing mix and marketing research.

  ทฤษฎีของการค้าระหว่างประเทศ ผลผระโยชน์การค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเคลื่นย้ายแรงงานและทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการกระตุ้นส่งออก นโยบายการค้าของประเทศกำลังพัฒนา ทฤษฎีวิกฤตการเงินระหว่างประเทศ

  Theories of international trade, gains from international trade, theory of economic coordination, international movements of labor and capital, theory of international trade policies, theory of encouraging exports, developing countries' commercial policies, theory of international financial crisis.

  คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ การคำนวณหาดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตร์ ส าหรับการซื้อและการขาย การประกันภัย การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ฟังก์ชั่น อนุพันธ์และปริพันธ์ และการ ประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

  The essential, fundamental mathematics for business, interest calculation, depreciation, present value and annuity, mathematics for buying and selling, insurance, decision-making under risk and uncertainty, derivative and integral functions, and application for decision-making in business.

  ฝึกฝนการอ่านและการเขียนในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่ใช้ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

  To practice reading and writing topics, including to learn vocabulary, expressions, and conversations in food and beverage department.

  โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดย ถูกต้องในระดับที่มีความยากขึ้น

  Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis on communicative competence on a higher level.

  ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, advertisements, telegrams, schedules, and other career documents.

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของ และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

  Principles and accounting mehtods of liabilities and owner’s equities. Liability classification, recognition, measurement, presentation in financial statement and disclosure. Accounting for establishing new firm, operation, profit and loss sharing, changes in owner’s equities, termination and liquidation of partnership. Accounting for limited company, and public company limited. The presentation of owner’s equities and disclosure in financial statement.