Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2016, 2:19PM
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ขณะนี้ระบบกำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ถ้าท่านพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ it@ms.src.ku.ac.th

 

Skip ประเภทของรายวิชา