Keep walking วิชาว่าด้วยการสู้ต่อไป

เปิดรายวิชาใหม่ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ชูจิตสำนึกสะท้อนเอกลักษณ์ มก.ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ในศตวรรษที่ 21