กฎหมายธุรกิจว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การควบคุมการโฆษณา
การควบคุมฉลากสินค้า การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินค้า การป้องกันการผูกขาด
การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมทางธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง
                Legal aspects on product liability, consumer's rights. Consumer protection in the field of advertising. Consumer protection in the field of labeling. Price fixing. Industrial goods standardization. And monopoly, Promotion of fair competition and fair trade. The consumer protection of the certain products.