ลักษณะของการจัดการการขาย การจัดองค์การ การกำหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและกำลังใจ การวางแผนและวิเคราะห์การขาย การประเมินผล และ การควบคุมการขาย โควต้าการขาย งบประมาณ และค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผล และ ควบคุมการขาย

หลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดองค์การ ความแตกต่างระหว่างตลาดผู้บริโภคและตลาดองค์การในด้านพฤติกรรมผู้ซื้อการตัดสินใจส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม ปัญหาการตั้งราคา ช่องทางการจำหน่ายและเทคนิคการส่งเสริมการตลาด